arsenious


arsenious
/ahr see"nee euhs/, adj. Chem.
arsenous.
[ARSEN- + -IOUS]

* * *


Universalium. 2010.