Aegyptopithecus


Aegyptopithecus
/i jip'toh pith"i keuhs, -peuh thee"keuhs/, n.
a genus of extinct anthropoid ape of the Oligocene Period known from remains found in Egypt.
[ < NL (1965), equiv. to L Aegypt(us) EGYPT + NL -o- -O- + pithecus ape < Gk píthekos]

* * *


Universalium. 2010.