Abiu


Abiu
/euh buy"yooh/, n.
Douay Bible. Abihu.

* * *


Universalium. 2010.