Liao He


Liao He
Liao He [lē ou′hu′]
river in NE China, flowing from Inner Mongolia west & south into the Yellow Sea: c. 900 mi (1,448 km)

* * *


Universalium. 2010.