white gourd.


white gourd.

* * *


Universalium. 2010.