kaffeeklatscher


kaffeeklatscher
/kah"fee klah'cheuhr, -klach'euhr, kaw"-/, n.
a person who participates, esp. regularly, in a kaffee klatsch.
[1935-40; KAFFEE KLATSCH + -ER1]

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • kaffeeklatscher — /kah fee klah cheuhr, klach euhr, kaw /, n. a person who participates, esp. regularly, in a kaffee klatsch. [1935 40; KAFFEE KLATSCH + ER1] …   Useful english dictionary